Kandidatens "hjemmelekse"
Forberedelse til 2. gangs intervju

Forberede et innlegg / foredrag om deg selv relatert til stillingen

Tema for innlegget:
"Hvordan vil jeg gripe an jobben om jeg får tilbudet og takker ja"

Hensikten med ‟hjemmeleksen” er å gi begge parter et solid grunnlag for å ta beslutning, enten man er en ekstern kandidat blant mange søkere eller man er intern kandidat. Den interne kandidaten har vi tilnærmet all kunnskap om, behovet for å gå i dybden er vesentlig mindre

Ender du opp som ansatt i stillingen vil denne gjennomgangen gi en omforent forståelse og klarhet rundt krav og forventninger som vil bidra til en god start og grunnlag for suksess. Primært tar samtalen sikte på å avklare spørsmålet ”Hva forventes av meg i dette arbeidet?”

Oppgavens innhold

I utgangspunktet består "hjemmeleksen" av spørmålet ovenfor. For å få et inntrykk av dømmekraften din her ønsker å legge minst mulig føring for svaret ditt. Nedenfor får du likevel noen retningslinjer, men du står helt fritt til valg av struktur, innhold, metode og tid. Du kan benytte hjelpemidler som du selv ønsker. Gi oss beskjed om du trenger projektor, eventuelt datamaskin.

Du avgjør selv hvor lang tid du legger opp til, men om du tar sikte på 20-30 min, men på grunn av spørsmål og samtale underveis, vil gjennomføringen i praksis ta det meste av den resterende møtetiden 

Innlegget tar utgangspunkt i to ting:
1) Settingen, foretakets / avdelingens kontekst
med vekt på prestasjonskravene som ble gjennomgått i vårt første møte. 

2) Ditt eget ståsted, slik det gjenspeiler din bakgrunn, erfaring, sterke og svake sider, talent, kompetanse, dømmekraft, hva du anser som prioriterte handlinger basert på utgangspunktet.

Det dreier seg om jobben og om deg; hvis jobben kunne snakke, hva ville den si; om dagens virkelighet, om fremtidsbildet, hva er typiske kjennetegn for den kreative spenningen for å komme fra nå og fremtid.

For akkurat denne jobben er det antakelig et særskilt aspekt ved dette; nemlig at fremtid er usikker og består av flere scenarioer. Kompleksiteten øker, desto viktigere er det at vi til denne stillingen trekker inn det strategiske hva - hvis.

Eller for å si det på denne måten; bildegjør den lekegrinden du forestiller deg basert på mottatt info. Hvilke leker og hvilke muligheter verdiskaping ser du der, også ting som kanskje vi ikke har sett ... 

Så hvis jobben kunne snakke ville den si forskjellige ting avhengig av scenario, og det er viktig at din forståelse av de forskjellige retningene kommer frem, hvordan det vil påvirke ”hvordan du vil gripe an jobben om du får tilbudet og takker ja”, og i hvilken grad dine sterke sider passer inn med de forskjellige scenariene.

Vi ønsker altså at du i presentasjonen klargjør ideer du har, både det forretningsmessige og for effektivisering av de menneskelige ressursene slik at den yter optimalt fremover i forhold til hva virkeligheten vil kreve.

Tenk igjennom hva er dine talenter; hvordan ser du disse koblet til dine nøkkelaktiviteter som skal gi den resultatmessige virkningsgrad, den output som du anser som mål for jobben / funksjonen. 

Beskriv også hva gjør du, hvilke aktiviteter, som gir deg energi (og på den annen side, hvilke aktiviteter som medfører at du mister energi).

En passende horisont for dine ambisjoner kan være å se ett år fremover, det bestemmer du. 

I så fall ønsker vi at du beskriver for oss hva vi vil se når vi etter et år snur oss og ser tilbake på din verdiskaping, det du har levert, hvem du har vist deg å være og hvordan har dette typisk fremkommet i det året ... med fokus på prestasjonsmålene.

Hvor bratt har kurven din vært.

Hva er dine forventninger og krav for å kunne yte ditt beste, inkludert forventninger til din nærmeste leder. 


Innlegget på det viset ha to helt sentrale hovedkomponenter:

- Ditt fremlegg av stillingens situasjon og behov
- Din bevisførsel for at du kan levere dette


Har du spørsmål om dette så ring meg når som helst på tlf. 90055059