Medarbeidersamtalen


Fremgangsmåte ved SUM samtale 

S(amtale om U(tvikling) og M(ål)


1. Etabler en positiv atmosfære

Prestasjonsvurderingsdelen

2.  Referer til forberedende møte. Forklar på nytt hensikten
     med samtalen

3.  Gå gjennom prestasjons(mål)områdene

4.  Be medarbeideren om å gi sine vurderinger

5. Gi din vurdering

6.   Diskuter som likeverdige og kom frem til en enighet om
      evaluering

Målsettingsdelen

7.   Be medarbeideren redegjøre for arbeidsmål

8.   Ble enige om målsettingen fremover

9.   Diskuter handlingsplaner for hvert mål

10. Bli enige om fremdrift

11. Be medarbeideren oppsummere hva dere er      

      blitt enige om

12. Uttrykk tillit til medarbeideren og avtale nytt møte

      for oppfølging