En verdikodeks for livskraft, verdiskaping og lykke, - 
en filosofi for å leve på jorden

Tilstanden til en hvilken som helst person, organisasjon eller nasjon er en konsekvens av det verdigrunnlag som praktiseres

                                                       Det filosofiske villnis

Stoffmengden i media om etiske verdier har øket jevnt de siste 15 år. Det er igangsatt programmer, prosjekter og komiteer. En mer kompleks og krevende tilværelse påvirker organisasjoner (og enkeltmennesker) til å søke etter mer kvalifiserte metoder for å oppnå en ønsket situasjon.

Jostein Gaarders begrunnelse for boken ”Sofies verden”, han ønsket å guide interesserte gjennom det filosofiske villnis, var berettiget. Verdiorienterte ytringer i media har få felles referansepunkter. Med en mer enhetlig plattform kunne man ha kommunisert mer effektivt om temaet.

Et statlig prosjekt, en "verdikommisjon" med millionbudsjett, som burde ha bidratt til dette, har tvert i mot faset ut til ingen ting. Ikke en av hundre bøker om ledelse inneholder grunnleggende tenkning. Organisasjoner som starter en verdiprosess bør kanskje være forberedt på unødvendig prøving og feiling, - som kunne ha vært unngått med mer hensiktsmessig rettledning.

På 90-tallet startet konsulentselskapet CMC en intern verdiprosess for å styrke egen organisasjon. Det fantes enkelte ledetråder, men landskapet var uklart. Vi søkte rettledning fra institusjoner som Universitetet, Verdikommisjonen, Etikkprogrammet (v/Norsk Forsknings-råd), filosofer og idéhistorikere. I tillegg tok jeg universitetets Examen Philosophicum og Examen facultatum.

Sett fra en vinkel er svarene vi mottok interessante, - de ga ingen nytteverdi. Så vi bestemte oss for å gjøre det som Gaarder ønsket i noen grad å spare folk for, vi gikk løs på det filosofiske villnis på egen hånd.

Den gode nyheten er at dette ble veldig nyttig, og vi besluttet å konseptualisere fremgangsmåten. Resultatet er blitt et verktøy til hjelp for organisasjoner som ønsker å arbeide med sitt etiske verdigrunnlag.

Filosofisk klarhet - den verdikodeks for forretningsmessig suksess

Det er noen få prinsipper som forklarer det meste av fremgang. Hvilke er så disse pilarer som har størst påvirkning på en organisasjons (og persons) livskraft, fremgang, lykke, - og på bankkontoen. 

Vi har alle sett gode eksempler på organisasjons-verdier, noen ganger presentert i media av ledere. Stadig flere har det i egen organisasjon. Felles kjennetegn er at de utgjør en liste, en liste med verdier.

Den første store utfordringene ved en verdiprosess er å oppdage de grunnleggende pilarer som sammen danner en helhet, og å utvikle listen til den danner en kodeks.

En kodeks av verdier som et system av komponenter der komponentene tjener systemets funksjon, og fjernes en av komponentene stopper systemet å fungere. Komponenter i et system er til forskjell fra enheter i en gruppe.
Et fat med frukt danner en gruppe, du kan fjerne et eple uten nevneverdige konsekvenser. Derimot, fjernes høyderoret i et fly så stopper dets funksjon, fjernes hjulene på en bil stopper dens funksjon, fjernes varmeelementet i en brødrister så stopper dens funksjon.


Det samme gjelder for en verdikodeks; lar du være å praktisere en av verdiene så opphører kodeksens virkning.

Illustrasjonen på første side viser komponentene som utgjør en rasjonell verdikodeks. Her får du korte beskrivelser som ikke går i dybden. men du kan selv vurdere validiteten av de følgende ideene. 

Hensikten med en moralkodeks er å rettlede valg og handlinger. En kodeks kjennetegnes ved at hvert element både påvirker effekten av samt er avhengig av hvert av de andre elementene. Som nevnt; fjern ett av disse i praktisk virkelighet og det hele bryter sammen.

Når en organisasjon (egentlig individer) forsøker å overse eller glemmer en eller flere av disse prinsippene blir man nådeløst innhentet av virkelighetens konsekvenser. Å neglisjere disse verdiene kan få samme virkning som en infam form for gift, du dør ikke med en gang, du blir kanskje ikke alvorlig syk samme dag, samme år, men ødeleggelsen sniker seg inn på.

Tilstanden i en organisasjon er en konsekvens av hvordan denne verdikodeksen er blitt praktisert der. Tilstanden om 10 år vil være en konsekvens av hvordan organisasjonen praktiserer verdikodeksen de kommende 10 år. Ingen slipper unna en virkelighets basert moralkodeks ... like lite som man kan demontere propellen fra et fly og forvente at det letter. 

I de 35 årene jeg har arbeidet med problemstillinger i næringslivet har den grunnleggende årsaken til disse alltid, uten unntak, vært neglisjering av en eller flere av disse grunnleggende verdiene. Det vanligste er ikke at en verdi neglisjeres fullstendig men man generelt har en uklar holdning til verdier.

Respekterer du ikke virkeligheten, før eller senere treffer den deg i ryggen

Denne erfaringen fremkaller minnet om en mørk kveld og et rådyr jeg kjørte på. Inntrykket som brente seg inn er ikke bildet av det døde dyret, men før det døde, der i lyset fra bilen, uten bevegelse, et uttrykk i fastfrosset forvirring og sjokk.

Napoleon sa: ”Det kan tilgis at man taper et slag. Det å la seg overraske er utilgivelig” Jeg har sett organisasjoner i samme tilstand, en tilstand som for mennesket kanskje er blant det verst tenkelige. Men mange forstår ikke hva som treffer dem. Om du ikke respekterer virkeligheten, før eller senere kommer den og treffer deg i ryggen.

Alle personer og organisasjoner befinner seg i sitt forhold til verdi-kodeksen som presenteres her. Sett en skala fra 1-10 på hvert av prinsippene og du har et analyseverktøy. Desto høyere opp på skalaen fra 1-10 organisasjonen befinner seg (egentlig et snitt av alle ansatte), desto mer har du en organisasjon med suksess, og vise versa.

Etiske lover basert på dette synet er et prinsipp som definerer hvordan ivareta og opprettholde menneskets, og organisasjonens, gode liv. Ikke noe mer, ikke noe mindre. Moral er en guideline, en manual for kvalitetssikring av adferd med hensyn til ”proper care and use”. Moralske verdier er objektivt valgte verdier av en fundamental natur på den måten at de meisler menneskets karakter og gir livskraft og retning. En organisasjon består av mennesker og er underlagt de samme prinsipper

Verdivalg med grunnlag i filosofi

Å bestemme verdier for andre gir ingen effekt og er bortkastet. En ledergruppe som beslutter verdier uten deretter å involvere sine medarbeidere forspiller i beste fall bare tid. Hvert individ må forstå og foreta et personlig begrunnet valg. 

Hva er verdier?
En verdi =  det man arbeider for å oppnå og/eller beholde.


Verdier er materielle verdier som varierer fra person til person og etiske (prinsipielle) verdier som bør være de samme for alle. Å skape materielle verdier, verdiskapning som et prinsipp om produktivitet er en høy moralsk verdi, og behandles her som ett element i en etisk verdikodeks.

Definisjonen over gjelder både prinsipielle og materielle verdier. Om en organisasjon hevder visse verdier uten å praktisere disse, da er ikke dette verdier, det er snakk og illusjon.

Alle mennesker har dannet en personlig filosofi basert på summen av (oftest ubevisste) slutninger om hva man anser som sant om det mest grunnleggende; om seg selv, om menneskets natur, hva slag univers har man kommet til, er det vennlig eller fiendtlig, er universet kaotisk eller underlagt lovmessigheter, og om hva er virkeligheten for øvrig.

Med basis i egen filosofi foretar personen et verdivalg, et verdivalg som, avhengig av innhold, støtter suksess, støtter katastrofe eller en blanding av dette.

Dette faktum burde gjøre det enkelt å innse hvilken risiko det innebærer ikke å være bevisst egen filosofi og eget verdigrunnlag. Den som ikke kan identifisere og konkretisere egen filosofi og egne verdier har ingen garanti for at det ikke er lik i lasten. Like fullt er dette situasjonen for mange mennesker og organisasjoner. Men  ønsket om å foreta en verdimessig klargjøring er tydeligvis til stede hos stadig flere. 

Her kan jeg gjøre kun en forenklet beskrivelse av det filosofiske fundamentet vi jobbet frem i CMC, og som mater inn i verdikodeksen, men det grunnleggende synet på virkelighetens absolutte tilstedeværelse er styrende. Det finnes mennesker med det syn at sannhet er umulig. Deres verdikodes, og liv, - har et annet innhold. 

De 3 grunnverdier som støtter menneskers og organisasjoners liv 

Finnes det metode for verdivalg?

En vanlig måte er å la valget skje utenfor egen bevissthet. Ved kopiering av de verdistrømninger som man omgis av i samfunnet Dette kvalifiserer neppe til betegnelsen metode. I etterkant virker en god metode innlysende og selvsagt. Utfordringen er å oppdage den.