INTJ - "Vitenskapspersonen"
en MBTI profil for
Kjell Ramstad

Kjells DiSC rapport kan du lese her >>.

MBTI profilen på denne siden er oversatt fra engelsk fra www.personalitypage.com klikk her>>

og fra www.Keirsey advisor team.org klikk her>>


PERSONLIGHETSMØNSTER: INTJ (NT Rasjonell) - Vitenskapspersonen - "MASTERMIND".

Kjell har personlige egenskaper som sannsynliggjør høy kompetetanse innen STRATEGISK ANALYSE og i ORGANISERING. Hovedfokus er målrettet organisering og gjennomføring. Han vil være stolt av seg selv i den grad han viser seg handlingskompetent, ha selvrespekt ut fra av utvist uavhengighet, og ha selvtillit basert på grad av personlig viljestyrke.
Alltid på søken etter kunnskap, Kjell er prototypen på den "Kunnskapssøkende Personlighet", med full tillit til fornuft og med en lengsel etter prestasjon.

● Som NT tenderer Kjell mot å være formålsorientert, skeptisk (stiller    spørsmål ved), selvbehersket og fokusert på problemløsing og    strategier og systemanalyser.

● Han er stolt av sin idérikhet, uavhengighet og viljestyrke.

● Kjell vil være en rimelig partner, som forelder vil han oppdr barna til    uavhengige mennesker, og han er en strategisk leder.

● Som Rasjonell er han avbalansert, han stoler på logikk, verdsetter    prestasjoner, søker etter kunnskap, versetter teknologi, og drømmer om    å forstå hvordan hele verden virker.

Som en INTJ har Kjells livsstil en indre fokus der han primært oppfatter ting gjennom sin intuisjon. Den sekundære stilen er ekstern der han håndterer ting med rasjonalitet og logikk.

Kjell lever i en verden med fokus på ideér og strategisk planlegging. Han verdsetter forstand, kunnskap og kompetanse, og det er typisk for Kjell å ha høye standarder på nettopp disse områdene og som han kontinuerlig anstrenger seg for å leve opp til og virkeliggjøre. I noe mindre grad har han de samme forventningene til andre.

Med introvert Intuisjon som den dominerende faktor i sin personlighet, fokuserer Kjell som INTJ sin energi på å observere verden, og skape ideér og muligheter. Bevisstheten hans fanger kontinuerlig opp informasjon og foretar assosiasjoner rundt det. Han er kolossalt innsiktfull og har vanligvis evnen til meget raskt å fange opp nye ideér. Imidlertid ligger ikke interessen primært i det å forstå et konsept, det er heller det å ta i bruk konsepter på en nyttig måte. Dette er forskjellig fra en INTP, som kan forfølge en idé så langt de er i stand til i det de forsøker å oppnå en fullkommen forståelse. Kjell vektlegger i større grad det å organisere ideene, komme til en konklusjon og så foreta seg noe med det.

Kjells enorme verdsetting av system og organisering kombinert med sin naturlig høye innsikt gjør ham til en ypperlig vitenskapmann. En INTJ vitenskapsmann er et kupp for samfunnet fordi de setter ideér inn i en nyttig form og på den måten gjør de ideene tilgjengelige slik at andre kan bruke dem.

Det er ikke lett for Kjell å gi uttrykk for sine bilder, innsikt og abstraksjoner. Den måten INTJs former sine tanker og konsepter er meget individuelle, og er ikke enkle å overføre til en form som andre er i stand til å forstå. Imidlertid, istedet for å foreta en direkte forklaring og overføring av ideene i seg selv har Kjell som en INTJ en sterk drivkraft til heller å overføre disse ideene til planer og systemer som vanligvis er enkle å forklare. Vanligvis ser ikke Kjell nytten av å presentere ideene i seg selv, og de vil også være vanskelig å forklare. En vesentlig årsak er at Kjells ideer ikke er lineære (endimensjonale) men eksponentiale (flerdimensjonale). Like fullt vil Kjells respekt for kunnskap og forstand motivere ham til å forklare tankene og ideene sine til en annen person som han føler fortjener denne anstrengelsen.

Selv om Kjell vanligvis velger å holde seg i bakgrunnen til han ser et reelt behov for å ta over å lede, er han som INTJ en naturlig leder. Når (om) han har lederrollen er han svært effektiv fordi han er i stand til å objektivt å se situasjonens realitet, og han er tilpasningsdyktig til å endre de tingene som ikke fungerer bra.

Kjell er en fremragende strateg - kontinuerlig skanner han tilgjengelig ideer og konsepter og vekter dem opp mot sin nåværende strategi i den hensikt å planlegge for ethvert tenkbart uforutsett tilfelle.

Kjell bruker mye av sin tid på egen tenkning og som INTJ kan han ha mindre interesse i andre menneskers tanker og følelser. Dersom Kjell ikke har utviklet sin følelesesfunksjon (ref. MBTI), kan han ha problem med å gi andre mennesker den grad av nærhet som de har behov for. Dersom hans sansefunksjon (ref. MBTI) ikke er utviklet kan han ha tendens til å ignorere detaljer som er nødvendige for å implementere ideene.

Kjell er interessert i forholde seg til verden ved å uttrykke dømmekraft, ta beslutninger og plassere alt han kommer i berøring med inn i et rasjonelt og forståelig system. Som en konsekvens av dette er han rask til å gi uttrykk for sin dømmekraft. Som INTJ er det sannsynlig at han har en meget godt utviklet intuisjon og han er overbevist om at han har rett om ting. Med mindre Kjell har komplementert sin intuitive forståelse med en velutviklet evne til å uttrykke innsikten sin vil han til stadighet oppleve seg misforstått. I slike tilfelle vil Kjell som INTJ ha en tendens til å hevde at misforståelsen heller skyldes begrensninger hos den andre parten enn at han selv har vanskeligheter med å forklare seg selv. Denne tendensen kan forårsake at Kjell for raskt avviser andres input og på den måten blir oppfattet som arrogant.

Kjell er en ambisiøs, full av selvtillit, gjennomtenkt, langsiktig tenker. Mange med personligheten INTJ ender opp som ingeniører eller vitenskapsmenn, men noen finner nok utfordring innen businessverdenen på områder som involverer organisering og strategisk adferd. Kjell misliker uorden, forvirring og ineffektivitet, og alt som virker surret og uklart. Han verdsetter klarhet og effektivitet og vil bruke enorme mengder energi og tid på å konsolidere innsikten sin til strukturerte mønstre.

Andre mennesker kan til tider ha vanskeligheter med å forstå Kjell. De kan oppfatte Kjell som uinteressert og reservert. Imidlertid er ikke Kjell overdrevent demonstrativ når det gjelder egne følelser og vil antakelig ikke gi så mye ros og positive støtte som andre trenger og ønsker. Det betyr slett ikke at han ikke har følelser i forhold til andre eller mangler respekt, han bare ganske enkelt har ikke behov for å gi uttrykk for det. På den måten kan andre feilaktig oppfatte Kjell til å være urokkelig og ikke til å bevege i forhold til ting. Ingen ting kan bli mer fjernt fra sannheten fordi Kjell er alltid forpliktet til å finne den objektivt sett beste strategien for å implementerer sine ideer. Kjell er vanligvis fullstendig åpen for å høre alternative måter å gjøre noe på.

Når en INTJ er under sterkt stress vil han kunne bli besatt av tankeløse, repeterende sanseorienterte (ref. MBTI) aktiviteter, det kan være å drikke for mye eller fysisk trening. INTJ kan også tendere mot å bli oppslukt av detaljer som de normalt ikke ville se som viktige i forhold til dere overliggende mål.

Som INTJ trenger Kjell å huske på uttrykke seg tilstrekkelig for å unngå problemer med at folk misforstår. Kjell bør også være oppmerksom på at om en INTJ ikke utvikler sine kommunikasjonsevner godt nok vil det kunne resultere i at man blir tverr og kort med folk, og i verste fall vil det kunne resultere i at man isolerer seg.

Som INTJ har Kjell en enormt stor evne til å oppnå store ting. Han har innsikt i forhold til det store bildet, og han har en drivkraft til å sammenføye konseptene sine til solide handlingsplaner. Hans evne til fornuft gir ham midlene til å få dette gjennomført. Som en INTJ vil Kjell med stor sannsynlighet være en meget kompetent person, og han vil ikke ha problem med oppnå sine mål for utdanning og karrière. Han har stor evne til å gjøre store fremskritt på disse arenaene.

Dersom Kjell praktiserer toleranse og gjøre anstrengelser for å kommunisere sin innsikt til andre, vil han på det personlige plan ha alt under kontroll til å kunne føre et rikt og tilfredsstillende liv.