DiSC personlighetstest - 
for Kjell Ramstad

For at denne rapporten skal gi deg fornuftig mening bør du først lese DiSC personlighetstest og særlig bør du lese en utdypende forklaring på testen her.

Graf I

Følelse


Mål


Influere andre ved


Verdi for organisasjonen


Overbruke


Frykter


Vil øke effektiviteten ved


Graf II
Profilkort

Graf for DiSC klassisk mønster: "Den Kreative"Aksepterer aggresjon, kan ofte uttrykke seg behersket.Kontroll, enestående resultater


Å sette fart i utviklingen av systemer, inititere konkurranser om oppgaver eller prosjekter


Tar initiativ til, eller utformer endringer


Kritiske eller arrogante holdninger


Å ikke ha innflytelse, mislykkes i å oppnå sine standarder

Varme, hensynsfull kommunikasjon, samarbeid i team, anerkjenne at regler finnes
Graf II til venstre reflekterer Kjells oppfatning av hvilken personlighet han ideélt bør ha i sin arbeidssituasjon. Graf II viser en reduksjon av D. Det kan forståes ut fra at D i utgangspunktet er høy og at situasjonen krever en mer avdempet D. Grafen viser også en tydelig reduksjon av S, som gjenspeiler en oppfatning om behov for hurtigere respons. 

Graf III og Graf IV

Graf III viser den væremåten som er kombinasjonen med Graf I og Graf II og gjenspeiler hva man kan forvente av adferds i arbeidssituasjonen. 


Graf IV tydeliggjør forskjellen mellom intern Graf I og ekstern Graf II. 

I matrisen (Profilkortet) til venstre reflekteres en jevn fordeling mellom D og C mønster som gir markering midt mellom topp og bunn. 

Prioriterte arbeidsområder

Oversikt:
De mest typiske trekkene ved Kjell's væremåte som venner, kolleger og samarbeidspartnere, vil si at de kjenner ham; Pågående. Grundig, Direkte, Forsiktig. 
Verdier: Kjell er mest opptatt av prosedyre, dvs. effektivisering av alle arbeidsprosesser for å oppnå høy virkninggrad, samt resultater. De kreative egenskapene rettes hovedsakelig mot disse to verdiområdene. 

SøkerFakta og realiteter og kontroll

UnngårUsikkerhet og svakhetUnder press unnviker eller dikterer 

TilnærmingsmåteGrundighet og handlekraft. 

Strategi: Hovedstrategien er bevis og kontroll 

Oppsummering av Kjells adferdstrekk

Man kan jo håpe på at erfaring og læring medført en enda bedre håndtering av det kreative adferdsmønsterets typiske svake trekk.

Stressindikator

Stressindikatoren reflekterer at Kjell opplever en svært liten grad av stress. Selv om Kjell skulle befinne seg under stress han en robust personlighets-profil på dette området og vil i de fleste tilfeller kunne takle det uten nevneverdige problemer.

Den elektroniske rapportens adferdsbeskrivelse

Oversikt 
Ambisiøs, krevende og uavhengig som han er, er Kjell en direkte og motivert person som har full tillit til seg selv og sine muligheter. Han er opptatt av sine mål og vil gjøre store anstrengelser for å oppnå suksess. 
Kjell er en direkte og pågående person. Han jobber hardt for å oppnå suksess, både sosialt og i arbeidslivet, og kan bli vanskelig av seg dersom han støter på hindringer. Det er et konkurrerende element ved hans person, og han vokser ved å bli utfordret. 
Ved siden av å være nysgjerrig av seg er han også en forsiktig og reservert person. Dette vil normalt vise seg ved at han snakker på en kontrollert og sindig måte, og gjennom hans aversjon mot å ta sjanser. Mens mange tilsvarende pågående personer tar sjanser, vil Kjell foretrekke å være sikker før han gir seg i kast med et prosjekt. 

Personlighetstilpasning. 
Resultatet av skiftningene ved Kjell's personlighet, er at han vil legge vekt på spørsmål som kommunikasjon. Dette er et resultat av at han undertrykker viktige sider ved sin personlighet, istedetfor å fokusere på de mer utagerende sider ved seg selv. 

Fordeler. 
Kjell kombinerer et behov for å oppnå gode resultater med en evne til å ta tidsaspektet med i vurderingen. Resultatet av dette er en særdeles effektiv personlighet, med evne til å balansere behovet for kvalitet med behovet for hurtig aksjon. Objektivitet er en annen styrke hos denne kandidaten, noe som gjør det mulig for ham å distansere seg fra personlige eller følelsesmessige betraktninger, og ta et bredt, rolig overblikk over en situasjon. 

Ulemper 
Den svært krevende og pågående naturen i Kjell sin personlighet, koblet med hans mangel på omtanke for emosjonelle hensyn, gjør ham svært vanskelig å ha med å gjøre for andre mennesker. Han har en tendens til, på en direkte måte, ganske enkelt å fortelle andre mennesker hva han krever, og venter en umiddelbar reaksjon. 

Kommunikasjonstype. 
Kjell ser generelt på kommunikasjon som et middel til å oppnå noe. Mens han vil si sin mening ganske tydelig og ikke er redd for å henvende seg til andre, er han ikke generelt opptatt av å bygge opp et sosialt forhold. Kommunikasjon på et personlig plan er ikke særlig relevant for ham, og han er derfor tilbøyelig til å innta en mer sindig, analytisk holdning enn mange andre stiler. Kjell er tilbøyelig til å basere sine forhold på gjensidige fordeler, særlig i et arbeidsmiljø. Fordi han venter å dra fordel av sine forhold til andre, kan han være svært krevende. Han er naturlig mistenksom overfor andre, og finner det vanskelig å vise tillit til mennesker rundt seg. 

Beslutningstaking. 
På grunn av Kjell sin interesse for å utvikle personlig ansvar, tar han beslutningstaking svært alvorlig. Han ser på det som en mulighet til ikke bare å utøve kontroll over sine omgivelser, men også til å styrke sin egen posisjon innen en organisasjon. Hans avgjørelser har en tendens til å være mer basert på effektivitet og resultater enn på eventuelle konsekvenser de har for andre personer. 

Organisering og planlegging. 
Kjell forstår og verdsetter verdien av effektivitet og gode resultater. Han er av den grunn klar over at det til tider trengs nøye planlegging for å få dette til. Han er imidlertid ikke så flink til å utvise den nødvendige tålmodighet som kreves, og vil av den grunn delegere disse oppgavene til folk som er bedre egnet til slike oppgaver. 

Motivasjon. 
Kjell blir motivert av suksess, og han verdsetter å kunne følge sine egne ideer og ha kontroll over jobben sin. Et strengt regelverk hvor han har liten mulighet til å jobbe slik han ønsker, vil ha negativ effekt på motivasjonen hans. 

Lederstil. 
Kjell vil fokusere på å oppnå resultater så fort som mulig som leder. Han er ikke særlig utadvendt av seg, og har en tendens til å gi direkte instruksjoner framfor å skape en samarbeidsånd. Han setter pris på å ha et personlig ansvar, og har en tendens til å tilpasse seg en kommanderende lederstil for å oppnå autoritet i forhold til sine underordnede.

Forslag til lederstil: Kjell er en person som verdsetter sitt privatliv og handlefrihet. Dette er betydelige sterke sider under visse forhold, men hvis han skal arbeide mye sammen med andre (for eksempel i en gruppesituasjon) kan de være en hindring fra ledelsens synspunkt. Hvis hans nåværende arbeidssituasjon krever en mer gruppeorientert mentalitet, bør ledelsen hjelpe ham med å integrere seg på en vellykket måte ved å vise fordelene ved en mer åpen og mottakelig væremåte enn det han for tiden har. 


Figurene og rapportens adferds.beskrivelsen er hentet fra en utskrift basert på Discus lisens 0022-06-11-000000609 fra BrookHous Holding Limited.


Her er hovedsiden for temaet DiSC:Person lighetstest 

Dette er også en side som fokuserer på DiSC adferdsmønsteret Planleggerfra en litt annen vinkel.

Her kan du lese mer om de øvrige tre hovedstilene:
DiSC adferdsmønster Kommunikator 
DiSC adferdsmønster Grundig - Analytiker 
DiSC adferdsmønster Dominerende - Pådriver 
Denne siden går også i dybden på DiSC adferdsmønster - Pådriver 
Et nært beslektet tema finner du her:
Prestasjonspsykologi 

DiSC benyttes mye innen:
Rekruttering 

Gå direkte til nettstedets frontside (hjemmeside)
Hjemmeside