- Pådriver -

DiSC personlighetstest 
Den DOMINERENDE adferdsprofilen

Pådriveren beveger verden

Jeg var fjorten år og så filmen Alamo med John Wayne som Davy Crocket. I en scene holder oberst William Travis en orientering om situasjonen. Den Mexicanske generalene Santa Anna er på vei med 2000 soldater mot Alamo's 183 frivillige. Under brennende ørkensol trekker Travis sabelen og tegner en strek i den tørre sanden; alle som ønsker kan umiddelbart krysse linjen og være klar til å forlate fortet. Ingen krysset linjen. Davy Crocket, Jim Bowie, Travis og resten ble og forsvarte sine verdier til de var utslettet. 

Der og da brant det seg inn i en guttens sjel, det er en tid for å krysse linjen, og det er en tid for å bli. Han visste fra da av at det slik var han ønsket å se mennesket, som en heroisk skapning. Og på sin måte begynte han å fundere på hva er det i mennesket som kommer til syne i en slik væremåte, hva er kjennetegnene på de menneskene som beveger verden. 

For tiden ser jeg lite på TV, men uansett, jeg tar meg tid til å se en ting; serien 24 med Jack Bauer, når den vises. Hva er så fellesnevneren for John Wayne og Jack Bauer, - eller Roald Amundsen, eller Thomas Edison? Edison var ikke bare tidenes vitenskapsmann og oppfinner, han var en enestående gründer og businessmann. Da han sto og så på fabrikken som brant ba han sin datter om å hente moren; dette måtte hun ikke gå glipp av. Alt han eide brant opp. 14 dager etter var han i gang med å bygge ny fabrikk. Her kan vi inkludere enhver annen action-helt for den saks skyld, inkludert personer som Kjell Inge Røkke, Stein Erik Hagen og Odd Reitan, og gründere i Gaselle-bedrifter. Og beveger vi oss lenger bort fra heltekategorien kan vi ta med Gro Harlem Brundtland og Gerd Liv Valla. 

På hver sin måte har de fjelltoppen som ambisjon og de har et særlig drive og en resolutt handlemåte for å nå toppen, for å utrette bragder. Du og jeg leser om det i avisen. Om et nytt firma, om en sammenslåing, om noen som har tjent mye penger, om en ny ide som er i startgropen for å bli realisert. De er allepådrivere, personer med et vesentlig innslag av adferdsmøntret dominans, og mindre av de tre andre adferdsmønstrene, I, S eller C. Vi kan observere at Odd Reitan også har I(nfluerende)-adferd, at Bill Gates viser C (grundig)-adferd og at Thomas Edison definitivt hadde C-adferd i tillegg til D-dominans. Det er ganske forskjellig de tre herrene, men det felles drivet som kommer fra D-komponenten er essensiell og får tingene til å skje.

Det er slett ikke sikkert at du inkluderer denne adferdskategorien i din heltekategori. Forskjellige mennesker vektlegger forskjellige ting. Likevel ser det ut som uansett hvilken adferdskategori man selv befinner seg i, er det, helt fra man er liten, typisk å ha uredde, handlekraftige mennesker, Pådrivere, som utretter bragder eller hjelper andre mennesker, som ideal. 

Fordi DiSC adferdsmønster ikke er spesifikt knyttet til moralske, prinsipielle verdier kan både misjonæren og mafia-bossen ha pådriveradferdsmønster. De vil bruke drivet sitt til å oppnå helt forskjellig mål. Men nettopp dette kan forlede oss til å tenke negativt om omPådriverens adferd, nettopp fordi en Pådriver med destruktive mål vil utføre dette så kraftfullt at denne adferden kan fremstå som uspiselig i seg selv. 

Litt husker vi fra norsk historie på skolen, og både Harald Hårfagres ambisjon om å samle Norge til ett rike og Olav den Helliges ambisjon om å kristne Norge er to typiske eksempler på handlekraftigePådrivere. På skolen lærer vi å se disse to som en form for helter, men langt mindre flatterende må de gamle vikingenes herjinger sies å være, selve prototypen på hva vi kan kalle rå, usivilisert "steinalder" D-adferd. 

Alle toppledere jeg har jobbet med de siste 15 årene har vært Pådrivere. Denne adferdsprofilen er så typisk for ledere at noen leverandører av DiSC konsepter kaller dette adferdstrekket for Direktøren.

Om å trå ned opposisjon

I mitt leksikon defineres dominans som det å trå ned opposisjon. Geniet Moulton Marston som for 80 år siden publiserte det vitenskapelige grunnlaget for DiSC konseptet beskriver det dominante trekket på omtrent samme måte: ”The drive to overcome opposing forces of inferior perceived strength to the self.” En person med D-atferd oppfatter altså omgivelsene som tøffe i forhold til sine mål, men oppfatter samtidig at egen styrke matcher dette. Pådriverensoppfatning av en tøff omverden kommer av kombinasjonen høye ambisjoner og god bakkekontakt. Realismen rundt egen styrke er oftere overdrevet. Så vi kan si at pådriverens adferd er skreddersydd for tøft landskap og tøffe tak. Og det kommer godt med; når du skal starte og drive et foretak er staten den største fienden og konkurrentene den nest største. 

Det er slett ikke bare Pådrivere som starter business. Innenfor område franschise der det meste er tilrettelagt og mye består i å gjøre det andre har funnet ut finner vi alle typer adferdsmønster. Men frontline virksomhet og upløyd mark er lekeplassen for Pådrivere. Det samme innenfor salg. Trenger du å gå ut og åpne nye dører eller komme på banen med nye konsepter setter du en pådrivende selger på jobben. Skal du opparbeide langsiktig kundetilfredshet gjennom å levere service bedre enn kunden forventer setter du en Planleggermed det STØDIGE adferdsmønster på jobben. 

Mer om typisk D-adferd

Dominante personer er målstyrte og resultatorienterte. De har målet i fokus, prioriterer, skiller ut og vier ikke oppmerksomhet på det som ikke vedkommer målet. Det kalles i terminologien for å være lukket, man er selvkontrollert, selvdisiplinert; lar seg altså ikke lokke til å bruke tid på tilfeldige, ikke målrettede temaer. I praksis kan det bety at Pådriveren ikke bruker tid på å snakke om de sider ved seg selv som de anser uvedkommende for målet; som familien, hva han/hun så på vei til jobben og detaljer om hvordan man tilbrakte ferien. Det blir lite "small talk" for å si det slik. Målrettethet starter med en mental prioritering om hva du tenker på, som styrer hva du snakker om. Til forskjell fra I'er og S'er som lett snakker om alt som faller dem i inn og hvor ett tema minner dem om et annet tema så temaene hopper assosieringens runddans, der holder D-adferden stø kurs og er målrettet i relasjonen med andre. Det blir nok lett oppfattet som å være mindre hyggelig, noe særlig S-personer vektlegger. D og S er i motsatt ende av samme skala og er to adferdsmønstre som har utfordringer i relasjonen med hverandre. 

D-personen direkte væremåte som noen kan oppfatte som vanskelig vil det samtidig være andre som verdsetter D-mennesker for. Du vet hvor du har dem. De er rett frem, du slipper å tolke, og de går ikke bak ryggen. Det kan klart oppleves ubehagelig når misnøye kommuniseres i direkte form, men fordelen er at du har det som er på bordet. Du slipper å lure. Og du vet hva du har å forholde deg til. 

Om å ikke underlegge seg omstendighetene, men i stedet skape dem

Lars Malm, min mentor gjennom 13 år, sa en ting som skulle brenne seg fast for alltid: " En leder underlegger seg ikke lydig omstendighetene men tar kontroll over omstendighetene." D-personer aksepterer og oppsøker utfordringer, tar ansvar og går hodestups inn i problemløsninger. Dette er også en form for umiddelbarhet, men der umiddelbarhet for den åpne adferdsstilen betyr å vise oppmerksomhet på en udisiplinert måte betyr det for D-personen å umiddelbart gå målrettet løs på prioriterte oppgaver. Her er umiddelbarhet det motsatte av å nøle og utsette ting. Personer med D-adferd fremstår ofte som kjølige, uavhengige og konkurransevillige i samvær med andre, særlig i businessmiljøer. D-personer forsøker å påvirke omgivelser og omstendigheter for å overkomme hindringer på veien til målet. Når "vanlige" ledere gjennomfører en SWOT analyse plasserer de lover og regler som premisser på nivå med naturlover og konjunkturer. Pådrivere ser det annerledes. Jevnlig kommer det frem i media når D-profiler påvirker det politiske miljøet til egen fordel, å få politikere til å fortolke regler på en kreativ og fordelaktig måte. Dette vanskeliggjøres når en regjering har mange nok deltakere som er negative til business. 

Når en D-profil ikke greier å endre regler kan muligheten bestå i bryte dem. Regler er til for å brytes. Så når en D-person opplever hindre på vei til målet kan det resultere i brudd på fartsgrenser, U-sving, parkering utenfor oppmerkede felter, eller andre hindringer som finnes i et mengden av regler og forordninger, det være seg offentlig eller i egen organisasjon. Kanskje har du du som kunde opplevd handlingslammelse fra en ansatt hos en gitt leverandør som henviser til; "vi gjør det ikke slik her hos oss." Noen ganger er du mer heldig og kommer i kontakt med en person som resolutt ordner opp. Sannsynligvis møtte du på en D-profil som nevnt ovenfor, umiddelbart kaster seg hodestups inn i en problemløsing og går på tvers i interne rutiner for å få en løsning for kunden. Herlig. I dette forlanger personer med D-adferd maksimum frihet til å lede seg selv og andre der de bruker sitt lederskap til å bli vinnere. 

Alle saker har minst to sider

Det er en positiv side og en negativ side her. (Positive og negative sees forhold til effekten på målet.) Nært knyttet til den positive delen av D-mønstret finner vi negative som stahet, sterk utålmodighet og tøffhet. D-profiler har en klar tendens til å ville ta kontroll ikke bare over situasjoner men også over andre mennesker. Dette forsterkes ved at de samtidig har lav toleranse for følelse, holdninger og utilstrekkelighet hos kolleger og underordnede. De beveger seg fort og er utålmodige ved forsinkelser. Det er helt vanlig at en D-person innleder en telefonsamtale slik: "Det problemet vi har med kunde A er fortsatt ikke løst. Vi er nødt til å få gjort noe med det i løpet av dagen... forresten, det er Henrik her." Det samme når en person med D-adferd ringer privat, til en kamerat, og kameratens kone tar telefonen: "Er Jon der. La meg få snakke med Jon". Igjen, rett på, no small talk. 

"My way"

Frank Sinatra sang My Way. Det er D-profilens egen sang. Mottoet er:"Jeg ønsker å få det gjort riktig og jeg ønsker å få det gjort nå!". Egentlig heter det: Jeg ønsker å få gjort det i går!" Og de får ting gjort og får ting til å skje. Mange mennesker er handlingsorienterte. D-profiler er handlekraftige. Det er to forskjellige ting. Den handlingsorienterte er kanskje ikke i stand til å sitte rolig en helg, det må skje noe hele tiden, men i situasjoner der vedkommende møter motstand stopper det umiddelbart opp. Handlekraftige D-personer kjører sakene gjennom og typisk trosser motstand. Da kan det skje at det blir liggende igjen "lik i svingene." D-profilene liker å ha mange baller i luften samtidig, og straks de har rimelig kontroll på tre baller setter de i gang med den fjerde. Den negative siden er at slik kan de bygge opp inntil alt raser. Da trekker de seg tilbake kun for en kort stund for så å sette i gang på nytt. De ser ut til å ha et indre tema som sier: "Legg merke til hva jeg kan prestere." Deres høye prestasjons motivasjon medfører fare for å bli arbeidsnarkoman.

Å kunne slappe av og nyte livet

Hovedstyrken til en person med D-adferd er den evnen hun/han har til å få ting gjort, beslutningsevne og lederskap. Svakheten er mangel på fleksibilitet, utålmodighet, dårlig lyttevaner samt at de glemmer å stoppe opp og "lukte på blomstene." Vel, kanskje de gjør det noen gang, og da kommer de med sin konkurranseorientering tilbake fra ekskursjonen og melder av: "Jeg luktet på 25 blomster i dag. Hvor mange luktet du på?" Jeg har snakket med pådrivereom det å slappe av, falle til ro. Visse naturopplevelse kan på samme tid virke overveldende og avkoblende på oss mennesker. Noen setter dette i sammenheng med jaktopplevelser, særlig på høyfjellet. Jakt er i seg selv en D-sport. Moulton Marston beskriver naturen som en uovervinnelig men samtidig vennlig D-kraft slik at en Pådriver kan underkaste seg uten at kampinnstillingen vekkes. Det som skjer her, sier Marston, de kobler seg over til adferdsprofilen S og oppnår derved mye av det indre avslappede, tilfredse miljøet til enPlanlegger

Et kontor kan fortelle så mye ...

Skrivebordet til en pådriver ser "travelt" ut med papirarbeid, prosjekter og materiell fordelt i stabler. Veggene er gjerne dekorert med utmerkelser eller bilder av dem selv i situasjoner der de har prestert. Sammen med et jakttrofé kanskje. Dekorasjonene har til hensikt å signalisere kraft og makt. 
På kontoret opptrer de mer formelt og holder både fysisk og psykologisk avstand. Han/hun benytter sannsynligvis eget skrivebord i stedet for en uformell sittegruppe til møter. De har ikke lyst til å la folk snakke 1/2 meter fra ansiktet sitt, de vil ha rom, så vennskap er ikke en betingelse for å gjøre business med en Pådriver

Å finne en bedre balanse

Pådriveren trenger å lytte aktivt, bli mer avslappet, utvikle bedre tålmodighet, bli bedre til å bry seg om og få med seg andre menneskers behov slik at de tar mer hensyn til andre. De trenger også å bli bedre til å forklare årsaker, begrunne beslutningene sine og i større grad delta som lagspillere. 

Pådriveren er kjapp, også når det gjelder aggresjon 

Alle de fire adferds profilene er knyttet til følelse. Pådriveren har kort lunte når det gjelder å vise sinne. I det minste ser det slik ut for andre, Pådriveren opplever det ofte ikke slik selv og fremstiller det mer i retning av å være engasjert. Jo høyre D-faktor jo kortere er lunten. Det som trigger sterkest er opplevelse av mangel på kontroll, og sinne brukes da som et av virkemidlene for å ta kontroll. Vi kan observere det når høye D-profiler opplever noe de synes er uakseptabelt, sinnet kommer umiddelbart. Du kan ha sett en Pådriverpå restaurantbesøk være misfornøyd med vinen. de forlanger en ny. Du kan ha sett dem få dårlig service, de beordrer personer og diktere aggressivt sine forventninger. Du kan ha sett når de som ledere er misfornøyd med prestasjonene, det kommer rett frem usminket. Og du kan ha sett det når de opplever seg håndtert respektløst i trafikken. Jeg kjenner høye D-profiler som har fulgt etter en annen bil helt hjem i garasjen for å gi aggressivt uttrykk dersom de mener noen har forsøkt å ta innersvingen på dem i trafikken. 

Behov for kontroll - trangen til å dirigere

Så Pådriverne har et innebygget behov for å dirigere. De vil gi uttrykk for sitt syn i et klart, spesifikt og markerende språk. I ledermøter vil de i liten grad spørre om andres syn, i stedet vil de markere hva de er misfornøyd med og fortelle at det eller hint er vi eller du nødt til å få gjort noe med. Betinget at Pådriveren har nødvendig myndighet og autoritet kan han /hun bringe en situasjon til et nytt nivå som ingen trodde var mulig. På grunn av den høye D'en vilje til å ta risiko kan også det motsatte skje. 

Utfordringer og kjedsomhet

Pådriveren trenger utfordringer og vil i motsatt fall lett kjede seg, og kan da være tilbøyelig til å iverksette forandringer for forandringens skyld. Det bør finnes et fjell som skal bestiges, og når det er skjedd vil den høye D-profilen enten lage et nytt eller vedkommende går. 

Viljen til å vinne

Alle adferdsprofilene spiller golf, men de er på golfbanene med forskjellig motiver og behov. Det er de umiddelbare, uttrykksfulle;Kommunikatorene som vil være i sentrum, vise frem det nye utstyret sitt og fortelle en historie om en kjempegolfbane han besøkte i Spania. Den stødige teamspilleren, den STØDIGE Planleggeren som liker å spiller sammen med venner han/hun har nære relasjoner til og som ikke vil finne på å spille forbi laget foran som somler.Analytikeren vektlegger reglene, de er til for å følges, og vil mislike det og påpeke når noen tar shortcut i måten å spille på. OgPådriveren er på golfbanen med ett formål; redusere eget handicap og vinne over de andre. Du kan jo prøve dett; fortell en Pådriver at noe ikke er mulig. Dersom du har autoritet i forhold til personen vil vedkommende gjør store anstrengelse for å vise at der tok du feil, og at han/hun var det rette til å vise. 

Sagt er sagt og ingen skade skjedd

En viktig grunn for å mange liker Pådriveren er nettopp denne rettfrem væremåten. Du vet hvor du har vedkommende. Dette forsterkes med at når en Pådriver har levert en kraftsalve i en opphetet situasjon så er tingene umiddelbart tilbake til det normale, ingen skade er skjedd. En Pådriver går ikke og bærer nag eller surmuler, den kan ha gitt noen en ettertrykkelig overhaling og deretter se ut som om det hele er glemt. 


Gå til hovedsiden for DiSC konseptet: Personlighetstest 

DiSC adferdsmønster Stødig - Planlegger 

DiSC adferdsmønster Grundig - Analytiker 

DiSC adferdsmønster Influerende - Kommunikator 

Et nært beslektet tema finner du her: Prestasjonspsykologi 


DiSC er mye benyttet innen: Rekruttering 

Direkte til nettstedets frontside (hjemmeside): Hjemmeside