- Analytiker -

DiSC personlighetstest
Den GRUNDIGE adferdsprofilen

En ubekvem sannhet

På siden som beskriver DiSC adferds-profilen Pådriver trekker jeg frem adferds eksempler fra TV-skjermen. Våren 2007 kunne nordmenn gjennom samme medium observere en helt annen profil, en av vår tids mest fremtredende personer med DiSC adferds profilen Analytiker. Etter nederlaget i presidentvalget 2000 har USAs tidligere visepresident Al Gore holdt hundrevis av engasjerte foredrag om global oppvarming og som rundes av med filmen An inconvenient truth.
Ja men, vil kanskje noen av de som har sett Gore's engasjerte fremstilling innvende, er ikke dette en typisk kommunikator? 

Nå skal vi ikke gå oss vill i amerikanske presidenter her, men kan du se for deg super-I'en Bill Clinton benytte skjemaer og søyler. Nei akkurat. Eller, ser du for deg D-profilen Winston Churchill bruke søyler og grafer når han holder talen om blod, svette og tårer, eller at IS-profilen Marthin Luther King går gjennom skjemaer og kurver i sin tale; I have a dream? Eller Ronald Reagan bruke flipover? Ikke det heller. Så er vi enige.

Det interessante er at enten man er potensiell president i Amerika eller er selger i ABB Norge, disse to svært forskjellige problemstillingene angripes med samme GRUNDIGHET når begge personer er en høy C. Dette typiske eksempler er beskrevet i Time Magazine: Al Gore skulle gjennomføre en debatt med motstanderen Ross Perot i temaet frihandel. Som Analytiker og høy C brukte Gore mange timer alene på å studere Ross's argumenter for å finne svake punkter der. Deretter samlet han sammen en gruppe som fyrte løs på ham med spørsmål. Til slutt, for å sikre personlig suksess trommet han sammen en ny gruppe personer og gjennomførte en simulert debatt for å oppnå topp mental trening, det Maxwell Maltz kaller "The Theater of the Mind" forsterket med samme type trening som når selgere trener på salgssamtale. Og som når selgere og konsulenter som gjør nitidige forberedelser til et møte. På den annen side finner du selgere som ikke engang tar 5 minutter i bilen før de går i møte hos en kunde. Nå er dette ikke bare knyttet til adferdsprofiler men styres også av den enkeltes ambisjonsnivå.

Som avventende adferds-typer vil både C'er og S'er være indirekte i sin væremåte og kommunikasjon. De peker på argumenter. S'er gjør det særlig når det gjelder ting som kan være ubehagelig, og C'er gjør det fordi de er redde for for å være subjektive, de ønsker å være objektive og peke på fakta utenfor seg selv. En D-profil vil i stedet være mer direkte og markerende i sin kommunikasjon uten bruk av argumenter.
Noen ganger er argumentasjon effektivt, andre ganger er det ikke.
Vi trenger å ble bevisst dette for å øke fleksibiliteten i våre adferds vaner og derved bli mer effektive.

Med samme analytiske og argumenterende tilnærmingsmåte som han tidligere la frem fakta, tall, grafer og skjemaer om offentlig sløseri har Al Gore som aktivist håndtert klimaspørsmålet og hatt suksess med det. Churchill's annerledes direkte, markerende stil var svært effektiv under en helt annen setting.

Analytikeren er opptatt av analytiske prosesser, de er seigt utholdende, noen ganger hardnakkede problemløsere. De kan kan også være tilbaketrukket, pirkete og kritiske. På den måten er en C-adferdprofil skreddersydd for å holde orden på det enormt komplekse multimediashowet som Gore benytter. Han vil ikke gi seg før den minste detalj stemmer. Slipp til en ambisiøs C, en Analytiker, og han vil kreere et multimediashow som tar pusten fra de fleste og som får Kommunikative til å ønske at det var de selv som kunne opptre og briljere med noe så elegant. I så fall vil de være avhengige av å få en Analytiker til å produsere det for seg.

Adferds profil er en konsekvens av våre dypeste overbevisninger

Tittelen på filmen En ubekvem sannhet er typisk for Analytikeren. Til forskjell fra den stødige planleggeren står Analytikeren hardnakket på barrikaden og fremholder det C'en oppfatter som det rette eller det sanne, selv om det er ubehagelig. Hovedfølelsen til en Analytiker er frykt, C har tendens til å se farer der andre ikke ser det, eller se farer i ting andre ser som ufarlig, da kan de som Gore innta rollen som dommedagsprofet. Det er sannsynlig at Bibelens profeter som foreskrev undergang var høye C'er. På grunn av sitt fokus på etablerte prosedyrer og mangel på menneskelig fokus har Analytikeren en tendens til ikke regne med menneskets unike evne til å ta seg ut av nye problemstillinger. Frykten som er typisk for en høy C er en konsekvens av hvordan C-profilen oppfatter omverden i forhold til seg selv. På samme måte som Pådriveren , oppfatter Analytikeren oppfatter omverden som tøff. De er begge virkelighetsorienterte og kjenner universets lover. Særlig gjelder dette C. Samtidig oppleverAnalytikeren seg som svakere enn omverden. Der Kommunikatorenstort forholder seg til verden som om den består kun av mennesker, er Analytikeren godt kjent med tyngdeloven, for å si det slik. Og tyngdeloven er tøff. Man tuller ikke med den. Så Analytikerensoppfatning om å være svakere enn omgivelsene kommer nettopp av en aksept for at man kan ikke vinne over virkelighetens lover. Og slik er det med en rekke andre fakta-faktorer som Analytikeren er seg bevisst mer enn de andre profilene. 

For å unngå misforståelse ved bruk av praktiske eksempler; denne siden retter seg mot adferd og har ikke til hensikt å antyde hvorvidt Al Gore har den fulle sannhet eller er fullstendig på jordet. Det interessante her er å peke på hvordan han gjør det han gjør.

Kvalitetsmennesket

Analytikeren tenderer til å være perfeksjonistisk, seriøs og systematisk. De fokuserer på detaljer i arbeidsprosessen, og blir fort irriterte over overraskelser og glipp. Vi kan ta for gitt at Al Gore på sin turne har valgt mannskapet med omhu, hans komplekse show skal være uten den minste glipp. Analytikerens personlige tema er: "Legg merke til hvor effektiv jeg er". De betoner det at ting er i samsvar, uten avvik, nettopp i henhold til krav og standarder, nøyaktig som forventet, - og slik det bør være. Målet er gjennom å operere innenfor det gitte rammer og retningslinjer å levere KVALITET når det gjelder produkter og service. Topp kvalitet. 

Analytikeren verdsetter organisering og struktur, og misliker for stor innblanding av andre. De jobber selvstendig sakte og presist, er disiplinerte angående tid. Ikke prøv å komme for sent til en avtale med en Analytiker. I tillegg risikerer du at vedkommende trekker den konklusjonen at du ikke er til å stole på.

Analytikeren foretrekker et intellektuelt arbeidsmiljø. De har en tendens til å være kritiske, og på grunn av høye kvalitetsstandarder og vilje til å konfrontere det som er ubehagelig. De er særlig kritiske til egen prestasjon. Deres faktaorientering medfører en viss skepsis og de foretrekker å ha ting skriftlig. 

Analytikerens sterke sider er deres nøyaktighet og GRUNDIGHET, pålitelighet, ansvarstaking, organisering og vilje til å følge tingene helt frem. Svakheten er å utsette ting samt en konservativ natur som forsterker tendensen til å være pirkete og overforsiktige. 

Du finner typisk Analytikere innenfor arbeidsområder som regnskapsføring, ingeniøryrker, programmering, systemanalyse, arkitektur og vitenskap. 

Analytikerens største irritasjonsmoment er uorganiserte, ulogiske og irrasjonelle mennesker. I business miljøer forventer de at andre er troverdige, profesjonelle og høflige. I sosial sammenheng ønsker de at andre er behagelige og oppriktige. 

Du kan forvente at en analytiker har god orden på skrivebordet med klart avsluttede prosjekter. Det er også sannsynlig du finner bilder av kart og grafer på veggen, ikke familiebilder men bilder med relevans til jobb. Analytikeren er ikke kontaktorienterte mennesker, de foretrekker formell distanse. Du kan ofte se dette gjenspeiles i hvordan de arrangerer kontormøblene funksjonelt uten tegn til "kosekrok" tilrettelagt for fysisk nærhet. De synes ikke godt om få klemmer eller å "bli tatt på" slik som stødige Planleggeren liker, de foretrekker et mer formelt håndtrykk.

En grunnleggende følelse av engstelse

Desto høyre innslag av C desto mer vil en person være tilbøyelig til å følge reglene, ta liten risiko og være blant de som "følger boken." Om forsikringsselskapene kunne benytte DiSC for å analysere sine kunder ville de se at de har minst utlegg på C-personer. Når du observerer overbeskyttende foreldre er det større sannsynlighet for at disse er Analytikere. 

Behovet for prosedyre - årsak /virkning

Analytikere har oftest et stabilt liv preget av orden. En viktig årsak er at de i stor grad følger prosedyrer; en viss, rett måte og gjøre tingene på, både privat og på jobb. Dette henger sammen med Analytikerens bevissthet rundt årsak - virkning, han/hun undersøker og finner ut hvilke fremgangsmåter som har gitt suksess og følger disse. Vi finner igjen dette hos vitenskapspersonen som følger visse prosedyrer for å sikre kvaliteten på resultatet. Dobbel blindtest er en slik prosedyre. 

Suksessfaktorer; å følge fakta

Analytikeren, som er svært oppmerksom på alle feilmuligheter foretrekker derfor en profesjonell, systematisk fremgangsmåte for problemløsing. Et eksempel er organisasjonen GIEK (Garanti instituttet for eksport), hvor man må håndtere en ekstrem kompleksitet som kombinerer kunnskap om visse preferanser i den norske regjering, politiske vinder i verdenssammenheng, situasjon og antatt utvikling i det landet prosjektet skal gjennomføres, det aktuelle produktområdet og den aktuelle bedriftskunde. I samarbeidet med GIEK innen organisasjonsutvikling og rekruttering ble det klart for meg de svært høye kravene som stilles til prosjektlederens analytiske evner, og derved blir dette også en viktig faktor i forbindelse med rekruttering. Med denne type utfordring er det viktig å sikre seg at organisasjonen kontinuerlig har noen mennesker med Al Gore's evne til systematikk og grundighet.

I mange organisasjoner er ineffektivitet en konsekvens av "rot" i arbeidsprosessene, hver medarbeider praktiserer "sine egen, personlige prosedyre." Målet her er at de involverte tar i bruk "best praksis", den meste effektive prosedyren. Analytikeren er bedre enn noen annen til å designe og systematisere effektive arbeidsprosesser.

Den perfekte løsninger er ikke alltid den beste løsningen

Analytikeren er sterkt konkurranseinnstilt, - i konkurranse med seg selv. Analytikeren har høye kvalitetsstandarder og anstrenger seg kontinuerlig for å finne bedre måter å organisere og gjøre ting på. For Analytikeren er det en rett måte å gjøre ting på og en feil måte å gjøre ting på. Den "rette måten" for en C har særlig med kvalitet men også effektivitet å gjøre, ofte betegnet som "best praksis." Men Analytikerens preferanse for å ha rett medfører også tendensen til å ville lande på den trygge, risikofrie delen. Så uviljen mot å ta risiko blir en svak side som bremser suksess. 

Som beskrevet for Al Gore, Analytikeren samler fakta (og vil ofte risikere å samle for mye fakta) i sammenheng med gitte problemstillinger. De er systematiske, sterke tenkere, presise og oppmerksomme på detaljer. I samarbeid med  en høy C vil de andre stilene registrere Analytikerens tendens til å stille spørsmål, ikke for å få vite hvordan du har det eller hva du foretok deg sist helg, men rettet mot å klargjøre fakta for å gå rett i hjertet på en problemstilling for å kunne forstå og løse denne.

Det er organisasjoner og ledergruppen som kunne hatt godt av litt av litt mer analytiker adferd

Analytikerens sterke driv for bevis og fakta kan spare organisasjoner for mye bryderi ikke minst kan de spare penger på økt effektivitet og å kutte bort ressurskrevende spekulasjon. Analytikerne er lojale, seriøse og dedikerte til å gjøre det som forventes av dem på den beste måten de til enhver tid er i stand til.


Her er hovedsiden for temaet DiSC:
Personlighetstest 

Her kan du lese mer om de øvrige tre hovedstilene:
DiSC adferdsmønster Kommunikator 

DiSC adferdsmønster Stødig - Planlegger 

DiSC adferdsmønster Dominerende - Pådriver 

Et nært beslektet tema finner du her:
Prestasjonspsykologi 

DiSC benyttes mye innen:
Rekruttering 

Gå direkte til nettstedets frontside (hjemmeside)
Hjemmeside

!-- Start of StatCounter Code -->