Et komplett program -
virkelighetshåndtering
ledelse, kulturutvikling,
utvikling av omstillingsevne 

To whom it may concern

Beskrivelse av samarbeidet med Kjell Ramstad, CMC

Jeg har samarbeidet med Kjell Ramstad og CMC (Collegium Management Center) over en periode på ca 10 år. Vårt samarbeid startet mens jeg var produksjonssjef og senere divisjonsdirektør i ABB på Brakerøya i Drammen. Basert på de erfaringene jeg fikk gjennom dette, valgte jeg å fortsette å benytte Kjell Ramstad som rådgiver da jeg ble ansatt som adm. dir. for selskapet Norsk Energimontasje (senere EB Energimontasje) i 2001. Samarbeidet fortsatte frem til utgangen av 2006 da vi hadde fullført et planlagt lederutviklingsprogram og utvikling av et arbeidsprosess-verktøy. 

I det etterfølgende vil jeg komme nærmere inn på de ulike programmene vi har gjennomført. 

Samarbeidet med ABB

Lederutviklingsprogrammet i ABB

Etter en grundig evalueringsprosess av flere aktuelle leverandører, falt valget på CMC til å gjennomføre et lederutviklingsprogram for flere av de største norske ABB-selskapene. CMC hadde flere konsulenter på dette oppdraget og i den virksomheten jeg hadde ansvaret for knyttet vi oss spesielt opp mot Kjell Ramstad og Peter Bjerkeseth. 

Programmet besto av 10 kursdager fordelt på 4 moduler og over 1000 ledere i ABB gjennomførte dette i løpet av 5 år. Når jeg ser tilbake på dette programmet er det noen elementer som jeg vil trekke frem. 


Helheten, den pedagogiske sammenhengen og progresjonen i og mellom modulene. Vi opplevde at vi arbeidet sammen med konsulenter som hadde et godt gjennomarbeidet konsept som stillet krav til oss som deltagere og hvor kravene økte etter hvert i programmet. Samtidig fikk vi god støtte og personlig rådgivning på den enkeltes forbedrings-punkter    der dette ble identifisert i plenums- og gruppearbeider. 

CMC, her representert ved Kjell Ramstad, sin gjennom-føringsevne. Det er en krevende oppgave å holde den nødvendige fremdrift samtidig som deltagerne sine ulike behov for fordypning blir ivaretatt. Spesielt krevende var det i et program som inneholdt de aller fleste aspekter av ledelse, kulturutvikling, utvikling av omstillingsevne og ikke minst utvikling av evnen til å forstå og ta til seg den virkeligheten vi sto overfor.
Kursgruppene var vertikalt sammensatt, dvs. at det var ledere tilstede med svært ulik erfaringsbakgrunn som leder. Dette i seg selv satte spesielle krav til gjennomføringsevnen og den kontinuerlige progresjonen. 

Implementering av tiltaksplaner fra seminarene i den enkelte leders enhet

For ABB-enhetene på Brakerøya i Drammen sin del, ble denne delen av programmet gjennomført i samarbeid med Kjell Ramstad. Det ble på seminarene avdekket behov for ganske store omstillinger i virksomhetene og man ble tidlig klar over at dette stilte store krav til lederskap og gjennomføringsevne. For å sikre at dette skulle lykkes, valgte vi å engasjere Kjell Ramstad som rådgiver og coach tett innpå den enkelte leder og dennes enhet for å bistå i gjennomføring av de handlingsplaner som var nedfelt. 

Det ble i denne sammenheng gjennomført 2 dager involveringsseminarer i alle enhetene. Arbeidsmetoden som Kjell Ramstad tok oss med inn i, var å gi alle ansatte en grundig innføring i den virkeligheten vi sto overfor og gjennom den forståelse skulle vi, ledere og medarbeidere, komme frem til tiltak som vi sto sammen om og som alle så som nødvendige å gjennomføre for å restrukturere virksomheten og skape langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser. 

Ca 300 ansatte fra Vannkraftdivisjonen som jeg hadde ansvaret for på den tiden, deltok på dette fordelt på ca 15 grupper. Det pedagogiske opplegget hvor hver eneste ansatt fikk så inngående kjennskap til virkeligheten og ble involvert i grunnleggende strategiske beslutninger, var ganske enestående og noe helt nytt for de aller fleste.
Det krevde mot fra ledelsen og en sikkerhet og trygghet hos den involverte konsulenten på at vi ville kunne håndtere de problemstillinger som ville dukke opp , både av menneskelig karakter og spørsmål av mer faglig teknisk karakter og markedsmessige problemstillinger. Min erfaring er at ærlig involvering medførte at de ansatte kom frem til rasjonelle og fornuftige beslutninger, som gjorde av de etterfølgende store omstillingene kunne skje uten store problemer. 

Samarbeidet med EB Energimontasje

I tiden fra 2001 og frem til nå har jeg, sammen med Kjell Ramstad, gjennomført noe av de samme prosessene som i ABB med lederutvikling på alle nivåer samt involveringsseminarer for alle ansatte. 

Jeg har også benyttet Kjell Ramstad i arbeid med organisasjons- og prosessendring samt rekruttering av nye medarbeidere. 

Arbeidet har vært omfattende, fra å være en offentlig eiet, ikke konkurranseutsatt virksomhet over til en fullt ut konkurranseutsatt enhet basert på vanlige markedsmessige betingelser og forretningsmessige prinsipper. Med god bistand fra Kjell har vi lykkes med å bringe organisasjonen over til ny tenking om organisering, i videste omfang, uten at det ble ”bråk”. 
Kjell har en meget god evne til å få med folk over til nye ting på en så myk måte som mulig, basert på kunnskap og forståelse. 

Personlige konsulentegenskaper

Slik jeg ser det arbeider Kjell Ramstad med en helhetlig plan til forskjell fra en del andre konsulenter som har et kurs for ditt og ett kurs for datt, mer eller mindre tilfeldig sammensatt. 
Kjell er god på å jobbe med virkeligheten, og har en solid faglig plattform kombinert med en allsidig erfaring som gjør ham i stand til å ta alt som måtte komme, både negative og positiv innspill, vanskeligheter, ting som har stoppet opp etc, på strak arm, og Kjell vet, gjennom sin innsikt i menneskers reaksjonsmønstre, hvordan ulike forhold skal håndteres og løses.

Han har vært en partner som jeg trygt har kunnet slippe løs på vanskelige og krevende situasjoner, både mot grupper f. eks. selve ledergruppen, men også enkeltindivider som har krevd særskilt coaching. Han har en evne til å skape tillit som baserer seg på at folk forstår at han, hvis de selv vil, er opptatt av at det enkelte menneske skal lykkes. 

Kjell er en person som stiller opp fullt og helt for kunden. Han utvikler raskt en ”oss og vi”– holdning som om han skulle være ansatt. Han er tydelig i sin kommunikasjon, gjør som han har lovet, og oppleves som en person med stor integritet. 

Etter vårt lange samarbeid og de erfaringer jeg har høstet, kan jeg trygt anbefale Kjell Ramstad til virksomheter som har behov for en partner som er allsidig, faglig sterk og har en gjennomtenkt holdning og plan rundt lederskaps- og bedriftsutvikling. 


Jostein Holdhus

Senior-rådgiver i HR-spørsmål i Energiselskapet Buskerud (EB)
Tidl. adm dir i EB Energimontasje.Navigasjonshjelp

Hovedkapitlet heter Om Kjell Ramstad: >> 
Underkapitler av Om Kjell Ramstad:
- 35 år erfaring som leder, gründer og konsulent data 
>> 

- Til ledere, gründere og selgere, - til alle som jobber med salg  >> 
- Kundereferanser >> 
- Gründer og forretnings utvikler >>
- Et komplett program - ledelse, kulturutvikling, utvikling av
   omstillingsevne, virkelighets håndtering  
>> 
- Et organisasjons- og lederutviklingsprosjekt >> 
- Det største utviklingsprosjekt rettet mot arbeidsløshet,
   noensinne 
>> 

Når du har lest ovenstående sider kan du velge å gå direkte til: DiSC / DiSK personlighetstest data >> 

...eller til: Prestasjons psykolog >> 

Gå rett til forsiden >> 

Kjell Ramstad
Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Halden, Oslo 
               (2007)